Hoppa till innehåll

Fördelar med tjänsten


I detta avsnitt sammanfattas tjänstens främsta fördelar för kunder och myndigheter. Tjänsten Tillstånd och tillsyn möjliggör bland annat

För myndigheter

 • en kostnadseffektiv och allmänt känd elektronisk servicepunkt med olika tjänster
 • säker identifiering av myndigheter och verifiering av deras behörighet med en nationellt godkänd metod (Suomi.fi-identifiering- och -fullmakter)
 • utredning av kundens behov av tillstånd: ett verktyg som omvandlar myndighetens tillstånds- och tillsynskrav till en serie av tydliga frågor och svar för kunden för att fastställa dennes verksamhet
 • en gemensam vy över kundens ärendehelhet för alla myndigheter som är involverade i den
 • smidig åtkomst till information om kunder och ärenden från den gemensamma vyn samt information om ärendens status  
 • tillförlitlig förmedling av information direkt till myndighetssystem eller tjänstemän via användargränssnittet för tjänsten Tillstånd och tillsyn (Förenklad tjänst)
 • aviseringar (e-postmeddelanden) om anhängiggörande och ändringar av ärenden
 • skriftlig kommunikation mellan myndigheten och kunden, specifikt relaterad till ärenden eller allmänt relaterad till kundens ärendehelhet. Meddelanden visas för kunden och de myndigheter som är involverade i ärendehelheten
 • beräkningen av tidsfrister för ärenden som tillhandahålls i tjänsten och där tjänsten beräknar och följer upp framskridandet utifrån tidsfristen för handläggningen av ärenden och skickar aviseringar om läget. Funktionen används till exempel när handläggningstiden för ärendet är lagstadgad

För kunder

 • Säker identifiering av kunden och verifiering av behörighet med en nationellt godkänd metod (Suomi.fi-identifiering och -fullmakter)
 • utredning av kundens behov av tillstånd: genom att svara på frågor om kundens verksamhet får kunden en lista över de tillstånds- och tillsynsärenden som behövs
 • en gemensam vy för att följa upp ärendehelheten – ärendenas status och de ärenden som kräver åtgärder kan ses i en vy
 • aviseringar (e-postmeddelanden) om myndighetsärenden till kunden (bl.a. utredningar och informationsförfrågningar)
 • skriftlig kommunikation mellan kunden och myndigheten i fråga om ett visst ärende eller kundens ärendehelhet i allmänhet – meddelandena visas för kunden och de myndigheter som är involverade i ärendehelheten
 • uppföljning av tidsfrister för ärenden som omfattas av tidsfristberäkningen
 • Införs senare: inbjudan till partner till kundens gemensamma ärendehelheter. Gör det möjligt att bjuda in självständiga aktörer (t.ex. partnerföretag) till kundens projekt