Hoppa till innehåll

Servicehelheten för evenemangsarrangörer


Servicehelheten för ordnande av evenemang innehåller myndighetstjänster för evenemangsarrangörer (kunder), så att evenemang kan ordnas så smidigt och säkert som möjligt. Tjänsten Tillstånd och tillsyn hjälper arrangörer att identifiera och ta hänsyn till myndighetskraven relaterade till evenemang samtidigt som den gör det lättare att följa upp ansökta tillstånd och andra skyldigheter gentemot myndigheter.

Tjänsterna i servicehelheten har indelat enligt följande:

 • Regionala myndigheter (regionala tillståndstjänster)
 • Statens ämbetsverk och inrättningar (riksomfattande tillståndstjänster)
 • Privata aktörer (påminnelser)

Obs!

Luvat ja valvonta -palvelun asioinnit ovat asiakkaiden saatavilla vasta, kun alueen viranomainen on käyttöönottanut asioinnit osaksi palveluprosessiaan.

Ohjeet asiointien liitosvaihtoehdoista, palvelun hyödyntämisestä ja käyttöönoton toimista löytyvät käyttöönotto-osiosta.

Regionala myndigheter

Regionala myndigheter utgörs av

 • Kommunerna
 • Välfärdsområdenas
  • Räddningsväsende
  • Hälso- och sjukvård
 • Polisinrättningarna

De tjänster som servicehelheten för ordnande av evenemang erbjuder regionala myndigheter finns i tabellerna nedan

Förklaringar i tabellen

 • Myndighet för vilken tjänsten är avsedd
 • Ärendets namn, som visas för myndigheten och kunden
 • Ärendet status:
  • Myndigheten kan införa: Tjänsten är färdig och kan införas av myndigheten
  • Tjänsten är på kommande och kan ännu inte införas av myndigheten: I servicehelhetens gemensamma workshoppar har en tjänst (behov) identifierats som ännu inte är färdig och inte kan införas av myndigheten
 • Observationer
  • bland annat hur tjänsterna visas för kunderna

 

Myndighet Ärendets namn Ärendets status Observationer

Kommunerna

 

Användartillstånd för regionen Kan införas av myndigheten  
Avfallshanteringsplan Kan införas av myndigheten  
Tillfällig verksamhet som orsakar buller eller vibrationer Kan införas av myndigheten  
Vägvisare och tillfälliga trafikmärken Kan införas av myndigheten  
Anmälan om tillfällig försäljning av livsmedel Kan införas av myndigheten  
Reklamtillstånd På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om idrifttagning av en mobil livsmedelslokal På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om inrättande av tillfälligt campingområde På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillstånd till inspelning på gata På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Gatulov På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Trafiktillstånd På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Terrängtrafiktillstånd På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om en stor offentlig tillställning På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Hushållsvatten På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om tillställning På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Detaljhandel med tobaksprodukter På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Byggnads-, åtgärds- och rivningslov/-anmälan På kommande, kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende

Välfärdsområdena/Räddningsväsendet

Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (publika evenemang) Kan införas av myndigheten  
Räddningsplan Kan införas av myndigheten  
Anmälan om användning av specialeffekter Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Eldföreställning Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Välfärdsområdena/Räddningsväsendet eller Hälso- och sjukvården Plan för första hjälpen Kan införas av myndigheten  
Polisen Säkerhetsplan Kan införas av myndigheten  
Anmälan om publikt evenemang Kan införas av myndigheten  
Tillstånd för lotteri Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om allmän sammankomst Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Fyrverkeriuppvisning Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillsättande av trafikdirigerare Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Trafikdirigeringsplan Kan ännu inte införas av myndigheten Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende

Statens ämbetsverk och inrättningar

Endast en myndighet sköter ärenden vid statens ämbetsverk och inrättningar. Om dessa myndigheters anslutning till tjänsten och införandet av ärenden avtalas i definitions- och genomförandestadiet av tjänsterna.

Förklaringar

 • Myndighet för vilken tjänsten är avsedd
 • Ärendets namn, som visas för myndigheten och kunden
 • Ärendet status:
  • Införts: Framöver kommer kundens kontakter med myndigheten att ske via tjänsten Tillstånd och tillsyn (nationellt med undantag för landskapet Åland)
  • På kommande: Kundens behov av tjänster har identifierats, men utvecklingen av tjänsterna eller införandet av myndigheten är ännu inte klar
 • Observationer
  • Hur visas tjänsterna för kunder?
Myndighet Ärende Ärendets status Observationer
Regionförvaltningsverk (RFV) Serveringstillstånd På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om servering av alkoholdrycker på serveringsområde På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan/ansökan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Ambulerande djurutställningar eller cirkusar På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tidsbestämt serveringstillstånd På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
NTM-centralen Trafikdirigeringsplan På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillstånd för tävlingar/övningar på vattenområden På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Reklamanmälan På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillfällig verksamhet som orsakar buller eller vibrationer På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillfällig avstängning av väg På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Tillfälliga trafikarrangemang På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Specialtransporttillstånd På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Forststyrelsen Trafiktillstånd På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Terrängtrafiktillstånd På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Anmälan om tillställning På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Strålsäkerhetscentralen (STUK) Lasertillstånd Har införts Tjänsten tillhandahålls för kunder i Tillstånds- och tillsynstjänsten
Anmälan om användning av laser Har införts Tjänsten tillhandahålls för kunder i Tillstånds- och tillsynstjänsten
Traficom Ansökan om luftrumsreservering Tempo-D På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Ansökan om luftrumsreservering Tempo-R På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Flyguppvisning På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) Säkerhetsdokument På kommande Visas för kunder som uppgiftsspecifikt ärende

Privata aktörer

När det gäller ordnande av evenemang bör också privata aktörer beaktas. Evenemang kan behöva tillstånd av en privat aktör eller alternativt måste vissa privata aktörer få information om evenemanget och dess karaktär, vilket innebär att det är motiverat att göra en anmälan till exempelvis den kollektivtrafikoperatör som verkar på orten, och i vissa situationer är det till och med obligatoriskt. Även om det inte går att söka tillstånd eller göra en anmälan till privata aktörer via tjänsten Tillstånd och tillsyn påminner tjänsten arrangören om dessa skyldigheter. Påminnelser (uppgiftsspecifika ärenden) som gäller privata aktörer och som tjänsten stöder finns i tabellen nedan.  

Privat aktör Uppgiftsspecifikt ärende Observationer

Fintraffic
Flygtrafiktjänst Ab

Användning av fjärrstyrda luftfartyg i närheten av flygplatser Tillhandahålls för kunder som uppgiftsspecifikt ärende
Laserföreställningar, inverkan på luftfart
Aktörer relaterade till upphovsrätt (bl.a. Teosto) Användningslicens för musik
Trafikoperatörer (bl.a. VR, lokaltrafikbolag) Anmälan till trafikoperatörer
Privata markägare Markanvändningstillstånd för privatägt område
Användningstillstånd för enskild väg