Hoppa till innehåll

Servicehelheten för produktionsanläggningar


Tjänster för regionala myndigheter

De tjänster som servicehelheten för produktionsanläggningar erbjuder regionala myndigheter finns i tabellerna nedan Regionala myndigheter utgörs av kommunerna, räddningsverken och hälso- och sjukvården inom välfärdsområdena samt polisinrättningarna.

Tjänsten Tillstånd och tillsyns lösningar är endast tillgängliga för kunder när den behöriga regionala myndigheten har

 • fattat beslut om att ansluta tjänster som tillhandahålls till myndighetens tjänster
 • skickat en anslutningsanmälan (-blankett) till tjänsten
 • vidtagit anslutningsåtgärder i sin organisation

Instruktioner för anslutning till tjänsten och idrifttagning finns i avsnittet om idrifttagning.

Myndigheter Ärendets namn Myndighetstillstånd eller annat administrativt förfarande Observationer
Kommuner Miljötillstånd (kommun) Miljötillstånd (kommunens miljöskydd)

Tjänsterna i tabellen är tillgängliga/klara att anslutas till myndighetens egen servicekedja – se anslutningsinstruktioner enligt myndighet.

Kunder kan sköta ärenden via tjänsten först efter att myndigheten har anslutit sina ärenden till tjänsten.

Registrering enligt MSL Registrering av verksamhet (Miljöskyddslagen)
Registrering eller godkännande (kommuner) Registrering eller godkännande (Lag om animaliska biprodukter)
Godkännande (Kommunalveterinär)
Byggnads-, åtgärds- och rivningslov/-anmälan Byggnadslov (kommunens byggnadstillsyn)
Åtgärdstillstånd (kommunens byggnadstillsyn)
Rivningslov för byggnad (kommunens byggnadstillsyn)
Anmälan om rivning av byggnad (kommunens byggnadstillsyn)
Avgörande som gäller planeringsbehov
Undantagsbeslut
Räddningsväsende Anmälan om liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier (permanent respektive tillfällig verksamhet) Anmälan om hantering och upplagring

Myndighetsspecifika ärenden

De myndighetsspecifika identifierade ärendena för servicehelheten för produktionsanläggningar och deras statusinformation finns i tabellen nedan. Myndighetsspecifika ärenden är ärenden som handläggs av en specifik myndighet. I allmänhet sköter endast en myndighet ärenden vid statens ämbetsverk och inrättningar. Om dessa myndigheters anslutning till tjänsten och införandet av ärenden avtalas i definitions- och genomförandestadiet av tjänsterna.

Förklaringar

 • Anslutningssätt
  • Elektronisk kommunikation
  • Förenklade tjänster
  • Villkorliga förenklade tjänster (RED II)
  • Uppgiftsspecifika ärenden: myndigheten har inte infört tjänsten, framstår för kunden som uppgiftsspecifika ärenden. Detta påminner kunden om att ett tillstånd eller förfarande är nödvändigt, men ärendet kan inte skötas via Tillstånds- och tillsynstjänsten.

 

 

Myndighet Ärendets namn Myndighetstillstånd eller annat administrativt förfarande Anslutningssätt
RFV Miljötillstånd (RFV) Miljötillstånd Elektronisk kommunikation
Tillstånd enligt vattelagen Beviljande av användarrättigheter Villkorliga förenklade tjänster
Tillstånd enligt vattelagen 
Undan från skydd av typer av vattennatur Undan från skydd av typer av vattennatur  Villkorliga förenklade tjänster
NTM-central Undantag från fridlysningsstadgandena och skyddet av arter Undantag från fridlysningsstadgandena och skyddet av arter  Uppgiftsspecifika ärenden
Anmälan om en åtgärd som påverkar Natura-område Anmälan om en åtgärd som påverkar Natura-område Uppgiftsspecifika ärenden
Undantag från skyddet av naturtyper Undantag från skyddet av naturtyper Uppgiftsspecifika ärenden
Energimyndigheten Projekttillstånd för byggande av elledning (Energimyndigheten) Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning  Förenklad tjänst
Anmälningar om byggande och nedläggning av kraftverk Anmälningar om byggande och nedläggning av kraftverk Förenklad tjänst
Tillstånd för utsläpp av växthusgaser och övervakningsplaner för utsläpp Utsläppstillstånd Uppgiftsspecifika ärenden
Anmälan om vindkraftverk inom ett kompensationsområde Anmälan om vindkraftverk Förenklad tjänst
Museiverket Tillstånd för att rubba en fast fornlämning Tillstånd för att rubba en fast fornlämning Uppgiftsspecifika ärenden
Livsmedelsverket Registrering eller godkännande (Livsmedelsverket) Registrering  Villkorlig förenklad tjänst
Godkännande 
Godkännande av anläggning  Godkännande av anläggning  Villkorlig förenklad tjänst
ANM Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning (ANM) Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning  Uppgiftsspecifika ärenden
Traficom Flyghindertillstånd Flyghindertillstånd Förenklad tjänst
TUKES Kemikaliesäkerhetstillstånd Hanterings- och upplagsringstillstånd (Kemikaliesäkerhetstillstånd Elektronisk kommunikation
Bygglov (natur- och biometanledningar) Bygglov (natur- och biometanledningar) Villkorlig förenklad tjänst
Tillstånd att lagra naturgas (även tillämplig på biogas) Tillstånd att lagra naturgas (även tillämplig på biogas) Villkorlig förenklad tjänst
Anmälan om lagring av naturgas (även tillämplig på biogas) Anmälan om lagring av naturgas (även tillämplig på biogas) Villkorlig förenklad tjänst
Statsrådet Samtycke till byggande i den ekonomiska zonen  Samtycke till byggande i den ekonomiska zonen  Uppgiftsspecifika ärenden