Hoppa till innehåll

Inbjudan till partner

Inbjudan till partner är en funktion i tjänsten Tillstånd och tillsyn via vilken aktörer som genomför projekt som kräver flera tillstånd kan bjuda in partner i ansökan om tillstånd för aktörens projekt. Funktionen gör det mycket lättare att sköta kundernas och myndigheternas tillståndsprocesser i projekt som kräver flera tillstånd och där den huvudansvariga aktörens partner delvis ansvarar för den tillståndspliktiga verksamheten.

Inbjudan till partner kan till exempel användas av ett evenemangs huvudansvariga organisatör, som via tjänsten Tillstånd- och tillsyn delegerar ansökan om relevanta tillstånd till sina partner. Exempel på aktiviteter som kan delegeras till partner är försäljning av livsmedel, tobak och alkohol, eld-, laser- och cirkusföreställningar, konstruktion av kulisser, avfallshantering, första hjälpen och ordningsövervakning.

Fördelar

Tjänsten Tillstånd och tillsyn möjliggör uppföljning av projektet i en vy för involverade myndigheter och projektets huvudansvariga – till exempel en aktör som ordnar ett evenemang. Status för de involverade partnernas skyldigheter kan följas upp för att se till att alla involverade partner fullgör sina skyldigheter. En partner kan i sin tur i sina ansökningar utnyttja gemensamma uppgifter som projektets huvudansvariga aktör lämnat. Fördelarna med inbjudan till partner accentueras i stora projekt med upp till tiotals partner.

Inbjudan till partner

Genom att sammanföra de tillståndsärenden som ett projekt kräver i tjänsten Tillstånd och tillsyn kan projektets huvudansvariga aktör ärendespecifikt bjuda in valda partner och fastställa vilka tillstånd och skyldigheter som en partner ansvarar för. När det gäller partner som är involverade i ett projekt kan de endast ansöka om och komplettera tillstånd som delegerats till dem, och de kan till exempel inte granska andra partners ärenden. Projektets huvudansvariga aktör och myndigheterna kan granska hela projektet och hur ansökningarna framskrider. 

Ansvar

Även om en partner kan sköta sina tillståndsåtaganden, ansvarar den huvudansvariga aktören alltid för att projektet beviljas alla relevanta tillstånd. Om någon partner inte har ansökt om tillstånd eller om verksamheten avviker från tillståndsvillkoren leder det till avbrott i verksamheten inom det området. I vissa situationer kan en partners agerande påverka projektet i den grad att det inte kan genomföras eller att hela verksamheten måste avbrytas. För att förebygga sådana situationer är det viktigt att den huvudansvariga aktören och alla involverade myndigheter kan följa med projektets övergripande läge via tjänsten Tillstånd och tillsyn. Då kan kunden och myndigheterna reagera i tid och säkerställa genomförandet av projektet.

En del av servicehelheten för ordnande av evenemang

Inbjudan till partner är en funktion som är automatiskt tillgänglig för myndigheter och kunder som infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Funktionen kan användas i alla befintliga servicehelheter, men den riktar sig särskilt till ordnande av evenemang, där den anses gynna både kunder (aktörer) och myndigheter avsevärt.