Hoppa till innehåll

Hanteringsmodell


Dokumentets status
Dokumentets namn Hanteringsmodell Datum
Upprättats av Projektkontoret/Tillstånds- och tillsynsprojektet 27.10.2021
Godkänts av Styrgruppen för Tillstånds- och tillsynsprojektet 02.11.2021
Version 1.0

 

Innehåll

1 INLEDNING
  1.1 Tillstånds- och tillsynsprojektet
  1.2 Tjänsten Tillstånd och tillsyn
2 HANTERINGSMODELL
  2.1 Dokumentstruktur
  2.2 Styrmodell
  2.3 Roller och ansvar
    2.3.1 Tjänstens ägare
    2.3.2 Styrgrupp
    2.3.3 Projektgrupp
    2.3.4 Projektkontor
    2.3.5 Gemensam arkitekturgrupp
    2.3.6 Serviceproducent
    2.3.7 Produktägare
    2.3.8 Utvecklar- och applikationsadministrationsteam
    2.3.9 Serviceansvarig
    2.3.10 Övriga roller
    2.3.11 Serviceadministrationens kontaktuppgifter
    2.3.12 Efter projektet
  2.4 Utveckling av tjänsten
    2.4.1 Principer för utveckling av tjänsten
    2.4.2 Hantering av förändringar i tjänsten
  2.5 Anslutning av myndigheter till tjänsten
    2.5.1 Förutsättningar för anslutning till tjänsten
    2.5.2 Anslutningsalternativ
    2.5.3 Anslutning
    2.5.4 Servicevillkor – för alla myndigheter som ansluter sig
    2.5.5 Avtal om gemensam utveckling – för projekt
  2.6 Finansiering
    2.6.1 Anslutning och förändringar i rutiner
    2.6.2 Utveckling av tjänsten Tillstånd och tillsyn
    2.6.3 Införande av tjänsten
    2.6.4 Fortlöpande tjänster
    2.6.5 Anslutna delade tjänster
  2.7 Kommunikation
  2.8 Författningsändringar

 

1. INLEDNING

Tjänsten Tillstånd och tillsyn möjliggör en övergång från en ämbetsverksorienterad till en kundorienterad serviceupplevelse och ett gemensamt servicelöfte för kundorienterade servicehelheter. Det är fråga om en storskalig förändring i sättet att arbeta och tänka samt möjliggöra en ny operativ modell genom ett omfattande utnyttjande av digitalisering.

Detta dokument beskriver hanteringsmodellen för tjänsten Tillstånd och tillsyn. Den används för att hantera utvecklingen av tjänsten och fortlöpande tjänster. Fokus för tjänstens livscykel har skiftat från tjänstens utvecklingsfas till parallell serviceproduktion och fortlöpande utveckling, där tjänsten samtidigt

 • producerar fortlöpande tjänster för anslutna tillståndsärenden
 • definierar, genomför och inför nya tillståndsärenden
 • utvecklar nya gemensamma egenskaper

 Målet för hanteringsmodellen är att

 • beskriva hanteringsmodellen och verksamhetsprinciperna för tjänsten Tillstånd och tillsyn, såsom roller och ansvar relaterade till beslutsfattande och finansiering

Hanteringsmodellen beskrivs i tjänsten Tillstånd och tillsyns bilaga ”Servicevillkor”.

1. 1 Tillstånds- och tillsynsprojektet

Tillstånds- och tillsynsprojektet som tillsatts av arbets- och näringsministeriet äger och styr tjänsten Tillstånd och tillsyn som genomförs i projektet. Syftet med projektet är att reformera den offentliga sektorns operativa modeller i en mer kundorienterad riktning genom att bygga offentliga tillstånds-, anmälnings- och tillsynstjänster på ett användarorienterat sätt (kunder, myndigheter) och i första hand digitalt för att möjliggöra ett produktivitetssprång som är nödvändigt med tanke på de offentliga finanserna. En väsentlig förutsättning för att uppnå fördelar är myndigheternas engagemang för ett förändrat verksamhetssätt, där kunden och informationen står i centrum för planeringen av myndigheternas verksamhet och vikten av samarbete mellan myndigheter och samordning av gemensam information betonas.

För att stödja de ovan nämnda målen och säkerställa ett omfattande utnyttjande och införande av tjänsten vid myndigheternas handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden strävar projektet efter att garantera offentlig nationell finansiering för tjänsten efter projektet från och med 1.1.2024.

Den fastställda projekttiden är 2016–2023. Ytterligare information om Tillstånds- och tillsynsprojektet: https://tem.fi/sv/spetsprojektet-tillstand-och-tillsyn

1. 2 Tjänsten Tillstånd och tillsyn

Tjänsten beskrivs i dokumentet ”Servicebeskrivning”.

2 HANTERINGSMODELL

Tjänsten administreras av Tillstånds- och tillsynsprojektet som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. Detta avsnitt beskriver hanteringsmodellen, rollerna och ansvarsfördelningen med vars hjälp tjänsten administreras (serviceutveckling och fortlöpande tjänster). Dessutom beskriver hanteringsmodellen hur myndigheter ansluter sig och förutsättningarna för anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

2.1 Dokumentstruktur

Dokumentationen relaterad till hanteringen och definitionen av tjänsten Tillstånd och tillsyn är modulbaserad. Hanteringsmodellens ramverk och dokumentstruktur beskrivs i bilden nedan och närmare i bilagan ”Dokumentstruktur”.

Ramverk och dokumentstruktur för hanteringsmodellen för tjänsten Tillstånd och tillsyn
Figur 1: Ramverk och dokumentstruktur för hanteringsmodellen för tjänsten Tillstånd och tillsyn

Dokumenten relaterade till hanteringsmodellen och ansvar, målgrupper och information i fråga om dem beskrivs i tabellen nedan. Förklaringar till anteckningarna i tabellen:

 • Ansvarig = Ansvarig för att ta fram och administrera det aktuella dokumentet
 • X = är målgruppen för det aktuella dokumentet
 • För kännedom = dokumentet skickas för kännedom

Dokument

Ansvarig för dokumentet, information om ansvaret och målgrupper (x)

Ägare (ANM)

Myndigheter som ansluter sig

Kunder

Myndighets-användare

Service-producent(er)

Hanterings-modell

Ansvarig

x

   

För  kännedom

Servicevillkor

Ansvarig

x

   

För  kännedom

Service-beskrivning

Ansvarig

x

   

För  kännedom

Användarvillkor

Ansvarig

 

x

 

För  kännedom

Dataskyddsbe-skrivning

Ansvarig

 

x

x

För  kännedom

Tillgänglighets-utlåtande

Ansvarig

 

x

x

För  kännedom

Bilagor

Enligt hänvisningsdokumenten

Dessutom beskrivs rollerna i tabellen ovan i följande tabell ”tjänsten Tillstånd och tillsyns roller”. En mer heltäckande beskrivning av tjänstens roller finns i Definitioner och förkortningar”. Utöver de roller som nämns ovan beskriver dokumentet om hanteringsmodellen (detta dokument) andra roller relaterade till hanteringsmodellen.

Roll

Beskrivning

Ägare

Tjänstens administrerar och ansvarar för tjänsten, dess funktioner, utvecklingen och uppföljningen av implementeringen av fortlöpande tjänster. Ägaren ansvarar för tjänsten i förhållande till myndigheter som ansluter sig.

Myndigheter som
ansluter sig

Myndigheter som ansluter sig till tjänsten

 • fattar beslut om anslutningen
 • ansvarar ändringen av relaterade rutiner i organisationen
 • samordnar och ansluter ärenden till tjänsten

Kund

Tjänstens kunder är företag, samfund eller privatpersoner som söker tillstånd, gör anmälningar eller omfattas av tillsyn.

Myndighets-
användare

Myndighetsanvändare av tjänsten är myndighetens personal som handlägger kundernas tillstånds- och tillsynsärenden i tjänsten

Service-
producent

Serviceproducenten ansvarar för tjänstens operativa funktioner. Serviceproducenten rapporterar bland annat om tjänsten till tjänstens ägare, som vid behov gör förändringar i tjänsten genom att lämna order till serviceproducenten. Serviceproducenten agerar på order av ägaren och ansvarar inför ägaren att villkoren för tjänsten följs.

2.2 Styrmodell

Styrmodellen för tjänsten under projekttiden beskrivs i figuren nedan.

Organisering av hanteringsmodellen under projekttiden
Figur 2: Organisering av hanteringsmodellen under projekttiden

2.3 Roller och ansvar

2.3.1 Tjänstens ägare

Tjänsten Tillstånd och tillsyns ägs av arbets- och näringsministeriet (ANM).

2.3.2 Styrgrupp

Styrgruppen för Tillstånds- och tillsynsprojektet styr tjänsten Tillstånd och tillsyn och utvecklingen av den enligt beslutet om tillsättande av Tillstånds- och tillsynsprojektet. I enlighet med projektstyrningen beslutar styrgruppen om tjänstens strategiska riktlinjer samt följer upp och vid behov styr verksamheten utifrån riktlinjerna. Styrgruppen godkänner

 • budgeten för tjänsten och utvecklingen av den (ingår i projektbudgeten under genomförandet av projektet)
 • överordnade riktlinjer för tjänsten utifrån projektgruppens framställning
 • startande av delprojekt för nya servicehelheter
 • överföring till produktion av nya servicehelheter
 • fortlöpande servicekvalitet (baserad på operativ uppföljning)

Styrgruppens sammansättning beskrivs i projektfönstret under ”Personal”.

2.3.3 Projektgrupp

Projektgruppen ska

 • administrera planen för serviceutveckling och infasning (ingår i projektplanen under projekttiden)
 • behandla förändringar relaterade till tjänstens tidsschema, budget och resurser
 • behandla frågor som rör tjänstens kvalitetsnivå (kvalitetsnivå i förhållande till behovet, betydande avvikelser)
 • samordna projektgrupper för kundorienterade servicehelheter
 • godkänna arkitekturriktlinjer som den gemensamma arkitekturgruppen tar fram

Projektgruppen biträds av projektets gemensamma arkitekturgrupp. Dessutom samordnar projektgruppen projektgrupper för kundorienterade servicehelheter. Projektgruppen kan tillsätta undergrupper. Projektgruppens sammansättning beskrivs i projektfönstret under ”Personal”.

2.3.4 Projektkontor

Projektkontoret ansvarar för den operativa styrningen och samordningen av Tillstånds- och tillsynsprojektet. Projektkontoret ska

 • ansvara för den övergripande samordningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn och utvecklingen av den, dess resurser och samarbete mellan aktörer
 • följa upp tjänstens övergripande utvecklingsläge, genomförandet av projekt och rapportera om detta till projekt- och styrgruppen
 • administrera serviceutvecklingsplanen (vägkartan) och det relaterade budgetförslaget och vidarebefordra dem till projektgruppen för behandling och godkännande av styrgruppen
 • rapportera kostnader till styrgruppen (kostnadsuppföljning)
 • identifiera och följa upp risker relaterade till tjänsten och utvecklingen av den och vid behov vidarebefordra dem till projektet och/eller styrgruppen för behandling
 • fatta beslut, göra upphandlingar, ingå avtal och göra beställningar inom ramen för de överenskomna fullmakterna
 • rapportera frågor om servicekvalitet till projektgruppen och betydande avvikelser dessutom till styrgruppen

2.3.5 Gemensam arkitekturgrupp

Projektgruppen bistås av en gemensam arkitekturgrupp, som ansvarar för den arkitektoniska styrningen av tjänsten och utvecklingen av den över sektorsgränserna. Den gemensamma arkitekturgruppen ska

 • behandla och se över arkitektoniska planer och faser i förhållande till den övergripande arkitekturen
 • granska resultaten av vokabulärarbetet i projektgrupperna
 • behandla resultaten och ändringarna av arkitekturarbetet samt uppgifter relaterade till samordning av kundorienterade servicehelheter

2.3.6 Serviceproducent

Serviceproducenten ansvarar för tillhandahållande av avtalsenliga tjänster för ägaren av tjänsten. Dessutom ansvarar serviceproducenten för sina egna underleverantörskedjor och avtal relaterade till teknisk utveckling och underhåll av tillstånds- och tillsynstjänsten (applikationsutveckling och -administration). För närvarande är serviceproducenten NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

2.3.7 Produktägare

Produktägaren ansvarar för utvecklingskön (egenskaperna) i tjänsten Tillstånd och tillsyn samt samordnar utvecklingsaktiviteterna tillsammans med olika intressenter.

2.3.8 Utvecklings- och applikationsadministrationsteamet

Utvecklingsteamet och applikationsadministrationen administrerar applikationer, teknisk support och utvecklingsarbete för tjänsten Tillstånd och tillsyn. Administrationen omfattar teknisk support på nivå 2 och 3.

2.3.9 Serviceansvarig

Serviceansvarig är kontaktperson för serviceproduktionen i tjänsten Tillstånd och tillsyn för myndigheter (myndigheter som ansluter sig) och ansvarar för teknisk support på nivå 1. Serviceansvarig ska bland annat

 • behandla, följa upp och rapportera störningar i tjänsten och serviceförfrågningar
 • rapportera servicenivå och avvikelser enligt servicevillkoren
 • hålla kontakt med myndigheter i frågor som rör serviceförfrågningar

2.3.10 Övriga roller

Tjänsten Tillstånd och tillsyns övriga roller relaterade till serviceproduktion beskrivs i dokumentet ”Servicebeskrivning”.

2.3.11 Kontaktuppgifter för tjänstens administration

Kontaktuppgifterna för tjänsten Tillstånd och tillsyn finns i servicevillkoren.

2.3.12 Efter projektet

Mandatperioden för Tillstånds- och tillsynsprojektet går ut 31.12.2023. Efter utgången av projektet kan rollerna och ansvaret för hanteringsmodellen för tjänsten Tillstånd och tillsyn förändras.

2.4 Utveckling av tjänsten

2.4.1 Principer för utveckling av tjänsten

Utgångspunkten för utvecklingen och införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn är den kundorienterade utvecklingsmodellen (ram- och verksamhetsmodell), där kundens behov sätts i centrum. Kundorienterad utveckling bygger på metoder för servicedesign, där förnyelsen av rutiner och digitala serviceupplevelser planeras och granskas utifrån kundens behov, tillsammans med andra myndigheter med anknytning till tillståndshelheten och sakkunniga som utvecklar tjänsten. Information baserad på användarupplevelser hos kunder och myndigheter samlas in genom pilotprojekt och används i utvecklingen av tjänsten. Dessutom använder myndigheter som ansluter sig till tjänsten den kundorienterade utvecklingsmodellen för att definiera och uppnå målen för det tekniska införandet och förändra rutinerna.

2.4.2 Hantering av förändringar i tjänsten

Tjänsten Tillstånd och tillsyn har ett växande antal anslutna myndigheter som har tillstånds- och tillsynsärenden i tjänsten. Den framtida utvecklingen av tjänsten kan påverka ärendena och deras egenskaper i tjänsten för dessa myndigheter som redan har anslutit sig. Därför måste planeringen av kommande utvecklingsprojekt eller utvecklingshelheter ta hänsyn till de myndighetsärenden som redan finns i tjänsten och bedöma förändringsbehoven för olika lösningar.

Utvecklingsarbetet och målen utvärderas som en helhet enligt principen om minsta totala arbetsmängd, utifrån vilken beslut om utvecklingsarbetet fattas. Utöver utvecklingen av tjänsten tar bedömningen hänsyn till de anslutna myndigheternas förändringsbehov (t.ex. förändringar relaterade till integration). Relevanta åtgärder vidtas i enlighet med målen på ett sådant sätt att arbetsmängden och kostnaderna för alla involverade myndigheter är så små som möjligt. Alla anslutna myndigheter som omfattas av förändringar i utvecklingsarbetet får rimlig tid på sig för att förbereda genomförandet av förändringarna i förhållande till deras omfattning. Förändringar i tjänsten till följd av utvecklingsarbetet hanteras av tjänstens projekt- och styrgrupp. Detsamma gäller de författningsändringar som påverkar utvecklingen av tjänsten.

2.5 Myndigheter som ansluter sig till tjänsten

Alla myndigheter som tillhandahåller tillstånds- och tillsynstjänster kan ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn. I hanteringsmodellen kallas de för Myndigheter som ansluter sig.

2.5.1 Förutsättningar för anslutning till tjänsten

Anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn har två centrala förutsättningar som myndigheter ska ta hänsyn till när de överväger att ansluta sig:

 • beredskap för ändrade rutiner
 • förmåga till införande av tekniken

Den viktigaste av dem är en förändring i rutinerna och tänkesättet, där information om kundernas behov och utnyttjandet av den sätts i centrum. Utöver kundorientering är hörnstenarna för en framgångsrik förändring vid införandet av tjänsten samarbete mellan myndigheter, kommunikation och transparens.

Förutsättningarna för införandet av tjänsten är uppfyllda när myndigheten har förbundit sig till den kundorienterade utvecklingsmodell som används i tjänsten, fastställt målen för förändringen, engagerat sin personal i målen och fattat beslut om att ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

2.5.2 Anslutningsalternativ

Myndigheter kan ansluta sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn på två olika sätt:

 • Myndigheten inför färdiga tillstånds- eller tillsynsärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn
 • Myndigheten utvecklar de tillstånds- eller tillsynsärenden som den behöver i tjänsten Tillstånd och tillsyn

När det gäller införande av färdiga tillstånds- eller tillsynsärenden inkluderar anslutning till tjänsten planering och genomförande av införandet såväl som själva införandet. Dessutom bör organisationens rutiner anpassas för att stödja den nya verksamheten i enlighet med förutsättningarna för införande av tjänsten (se avsnitt 2.5.1).

Vid utveckling av modeller utvecklas de tillstånds- och tillsynsärenden som myndigheten behöver i tjänsten med hjälp av servicedesign, arkitektur och serviceutveckling. Då kan de gemensamma funktionerna i tjänsten också bli föremål för ändringar och/eller kompletteringar. I en sådan situation behövs det nästan alltid ett gemensamt utvecklingsprojekt för att implementera nya ärenden och funktioner i tjänsten. Dessutom bör organisationens rutiner anpassas för att stödja den nya verksamheten i enlighet med förutsättningarna för införande av tjänsten (se avsnitt 2.5.1).

Alla myndigheter som ansluter sig ska definiera ett ärendespecifikt tekniskt anslutningssätt där tillstånds- eller tillsynsärenden ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn. De tekniska anslutningsalternativen beskrivs i tabellen nedan:

Anslutnings-
sätt

A)  Elektroniskt kommunikationsgränssnitt

B) Förenklad tjänst

C) Villkorlig förenklad tjänst
(RED II)

Lämplighet

Det huvudsakliga anslutningssättet som säkerställer en smidig, effektiv och felfri handläggning av ärenden För ärenden där myndigheten inte har en e-tjänst (eller ett system)

Endast kundprojekt relaterade till förnybar energi enligt RED II-direktivet. I anslutningssättet kan man välja mellan förenklade tjänster eller hänvisning av kunden direkt till myndighetens e-tjänster.

Förutsättningar

 • Myndigheten har e-tjänster (eller system)
 • Det har konstaterats att förhållandet mellan insatser och resultat i fråga om utveckling och administration av elektronisk kommunikation (lös integration) är lönsamt
 • Myndigheten har inga relaterade e-tjänster (eller system) för dessa ärenden
 • De tjänster som ansluts ska vara relaterade till kundprojekt för förnybar energi enligt RED II-direktivet
 • Myndigheten kan välja Förenklade tjänster eller direkt hänvisa kunderna till myndighetens e-tjänster

Fördelar (+)
och
nackdelar (-)

 • Överför uppgifterna oföränderliga
 • Statusinformationen uppdateras enligt handläggningen
 • Minskar manuellt arbete avsevärt
 • Det är möjligt att övervaka informationsöverföringen
 • Genomförande och förändringar tar tid och är i allmänhet dyra
 • Genomförande och förändringar kan göras snabbt, i allmänhet till låga kostnader
 • Överföring av information och uppdatering av statusinformation kräver insatser av anställda, vilket medför risk för fel
 • Informationsöverföringen övervakas inte
 • Genomförande och förändringar kan göras snabbt, i allmänhet till låga kostnader
 • Överföring av information och/eller uppdatering av statusinformation kräver insatser av anställda, vilket medför risk för fel
 • Informationsöverföringen övervakas inte
 • Vid användning av direkt hänvisning av kunden till myndighetens e-tjänster kan de uppgifter som kunden angett inte utnyttjas på nytt 

2.5.3 Anslutning

Anslutningen till tjänsten beskrivs i avsnitt 6 i ”Servicevillkor”. “Anslutning till tjänsten“.

2.5.4 Servicevillkor – för alla myndigheter som ansluter sig

Alla myndigheter som ansluter sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn ska godkänna och iaktta ”Användarvillkoren”. Syftet med detta är att säkerställa samförstånd mellan de berörda myndigheterna och tjänstens ägare i fråga om de gemensamma reglerna för tjänsten Tillstånd och tillsyn. Villkoren för den gemensamma tjänsten Tillstånd och tillsyn är desamma för alla myndigheter. ”Servicevillkoren” och dess bilagor omfattar bland annat följande centrala frågor:

 • Förutsättningar för anslutning till tjänsten: engagemang i den nödvändiga operativa förändringen (t.ex. implementeringskapacitet)
 • Servicebeskrivning
 • Kostnadsfördelning
 • Rättigheter och skyldigheter för myndigheter som ansluter sig
 • Giltighet och uppsägning

2.5.5 Avtal om samutveckling – projekt

Utöver ovan nämnda ”Servicevillkor” ingås separat avtal med myndigheter som ansluter sig om utveckling av tjänsten, om myndigheten vill utveckla tjänsten för sina egna tillstånds- och tillsynsärenden. Då definieras och utvecklas en ny enskild tjänst eller servicehelhet för tjänsten. Om denna utveckling (projekt) avtalas i styrgruppen genom ett formellt skriftligt avtal (nedan ”Avtal om samutveckling”) mellan parterna. I avtalet definieras bland annat

 • Gemensamma mål för utvecklingsprojektet
 • Innehållet i samutvecklingsprojektet, gemensam budgetering och kostnadsfördelning
 • Tidsschema
 • Ansvarsfördelning
 • Projektstyrning och beslut

Avtalet ingår innan projektet startar, och varje part ansvarar för sina egna förberedelser relaterade till avtalet.

2.6 Finansiering

Finansieringen av tjänsten Tillstånd och tillsyn är indelad i följande delar:

 • Anslutning och ändring av rutiner
 • Utveckling av tjänsten
 • Införande av tjänsten
 • Fortlöpande tjänster
 • Anslutna delade tjänster

Finansieringen relaterad till tjänsten beskrivs under projektets gång. Projektets mandatperiod går ut vid utgången av 2023. Efter utgången av mandatperioden är det möjligt att äganderätten till tjänsten övergår till annan part. För närvarande är tjänstens ägare arbets- och näringsministeriet, där ansvaret för och styrningen av tjänsten har överförts till Tillstånds- och tillsynsprojektet.

2.6.1 Anslutning och ändring av rutiner

Myndigheter som ansluter sig finansierar sin egen verksamhet relaterad till anslutningen och ändringen av rutinerna. Det ändringsstöd som är avsett för myndigheter som ansluter sig medan projektets pågår finansieras med projektets medel.

2.6.2 Utveckling av tjänsten Tillstånd och tillsyn

Tjänstens ägare ansvarar för finansieringen av utvecklingen av delade funktioner, fortlöpande förbättringar och tjänstens övergripande arkitektur. När det gäller behoven hos myndigheter som ansluter sig avtalar parterna om utvecklingskostnaderna och finansieringen av dem projektspecifikt. Grundprincipen för finansiering av utvecklingskostnaderna för behov hos myndigheter som ansluter sig:

 • Varje myndighet som ansluter sig ansvarar för finansieringen av kostnaderna för projektförberedelser
 • Kostnaderna för behovsrelaterade specifikationer (inklusive servicedesign och arkitektur) delas mellan projektet och myndigheten
 • Projektet ansvarar för kostnaderna för genomförandet när arbetet utförs på en befintlig tjänsteplattform. Om betydande förändringar eller kompletteringar måste göras på plattformen avtalar parterna separat om finansieringen av dem
 • Kostnaderna för genomförandet av systemintegrationer finansieras av myndigheten som ansluter sig. Vissa gränssnitt har utvecklats i tjänsten Tillstånd och tillsyn, och de kan användas för systemintegration. Tjänsten ansvarar för finansieringen av stödet för anslutningen till gränssnitt
 • Myndigheter som ansluter sig ansvarar för genomförandet av sina ändringsbehov och finansieringen av de kostnader som uppstår. Tillstånds- och tillsynsprojektet stöder ändringar som myndigheter gör med olika stödmaterial (t.ex. supportwebbplats och ändringsverktyg) och tillhandahåller även sakkunnighjälp för införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn. Tjänsten ansvarar för finansieringen av dessa stödtjänster.

Finansieringsprinciperna för utvecklingen av tjänsten Tillstånd och tillsyns ändras, och beslut om detta fattas av tjänstens ägare.

2.6.3 Införande av tjänsten

När det gäller införandet av tjänsten ansvarar de myndigheter som ansluter sig för finansieringen av sina egna kostnader. Om en myndighet väljer systemintegration som anslutningssätt ska den finansiera kostnaderna för systemintegrationen. Vissa gränssnitt har utvecklats i tjänsten Tillstånd och tillsyn, och de kan användas för systemintegration. Projektet ansvarar för finansieringen av anslutningsstödet för gränssnitt.

2.6.4 Fortlöpande tjänster

Tjänstens ägare ansvarar för ordnandet av finansiering för tjänsten Tillstånd och tillsyns fortlöpande tjänster (serviceproduktion). Genom att ändra villkoren för tjänsten kan tjänstens ägare att ta ut serviceavgifter av de myndigheter som har anslutit sig till tjänsten. Eftersom en sådan förändring är betydande för de myndigheter som använder tjänsten, avtalar parterna alltid om ändringar relaterade till serviceavgifter i styrgruppen. För närvarande tas inga avgifter ut för tjänsten.

2.6.5 Anslutna delade tjänster

Anslutna delade tjänster gör det möjligt för kunder och anslutna myndigheter att använda tjänsten Tillstånd och tillsyn. Dessa tjänster utgörs bland annat av Suomi.fi och Virtu. När det gäller anslutna delade tjänster finansierar varje part kostnaderna på egen hand. De anslutna delade tjänsterna definieras i dokumentet ”Servicebeskrivning”.

2.7 Kommunikation

Tjänstens ägare ansvarar för tjänsten Tillstånd och tillsyns kommunikation. Under projektfasen samordnas kommunikationen av Tillstånds- och tillsynsprojektet. När det gäller olika sektorers ärenden som anslutits till tjänsten informerar varje myndighet om sina egna tillstånds- och tillsynsärenden.

2.8 Författningsändringar

Författningsändringar kan orsaka förändringar i tjänsten Tillstånd och tillsyn. När lagstiftningen ändras ska de myndigheter som anslutit sig till tjänsten och är involverade i lagberedningen ta hänsyn till tjänsten Tillstånd och tillsyn i beredningen till den del att framtida lagändringar inte orimligt belastar tjänsten och de anslutna myndigheterna. Tabellen nedan beskriver hur man bör gå tillväga med författningsändringar.

Ärende
som gäller tjänsten

Ansvarig(a) organisation(er) /

aktör(er)

Aktörens ansvar för ärendet

Beredning av författningsändringar

Ansvarigt ministerium

Det ansvariga ministeriet ska vid beredningen se till att konsekvenserna av ändringar relaterade till de tillstånd som finns i tjänsten Tillstånd och tillsyn beaktas (t.ex. funktionella, tekniska och kostnadsrelaterade konsekvenser).

Tjänsten Tillstånd och tillsyns ägare ska informeras om de planerade ändringarna och deras konsekvenser, så att effekterna av ändringarna kan beaktas i utvecklingen av serviceskiktet (tidsschema, resurser, kostnader)

Finansiering av kostnader till följd av författningsändringar

Ansvarigt ministerium

Det ansvariga ministeriet ansvarar för att kostnadskonsekvenserna av ändringar för tjänsten Tillstånd och tillsyn och de ärenden som den innehåller samt deras funktionalitet beaktas i författningsberedningen. Det ansvariga ministeriet uppskattar kommande ändringar i samarbete med tjänstens ägare och budgeterar kostnaderna som en del av författningsberedningen

Ändringsarbeten orsakade av författningsändringar

Ansvarigt ministerium, aktörer som är föremål för ändringen och tjänsten Tillstånd och tillsyn

Behovet av förändringar som författningsändringar orsakar och därtill relaterad utveckling (planering och genomförande) genomförs i samarbete mellan det ansvariga ministeriet, de aktörer som är föremål för ändringen samt tjänsten Tillstånd och tillsyn. Utvecklingsplanerna godkänns av Tjänstens styrgrupp