Hoppa till innehåll

Hörnstenar i förändringar

När en myndighet ansluter sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn är det inte enbart fråga om att införa e-tjänsten. Det är en del av en stor förändring i sättet att arbeta och tänka, där kundens behov och utnyttjandet av information styr tjänsterna relaterade till myndigheternas tillstånd och tillsyn. Utöver kundorientering utgörs hörnstenarna i en framgångsrik förändring vid införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn av samarbete mellan myndigheter, gemensamma operativa modeller för tjänsten samt kommunikation och transparens.

Beaktande av kundernas behov

Tjänster som tillhandahålls över en disk är genuint kundorienterade

  • kunden kan sköta alla tillstånds- och anmälningsskyldigheter via samma tjänst
  • kunden fyller i samma information endast en gång och det är lätt att följa hur handläggningen framskrider
  • kunden behöver inte känna till myndigheternas regionala och operativa gränser eller lagstiftningen för att hitta de tillstånds- och tillsynstjänster som behövs

Tjänstens myndighetsärenden är utformade som servicehelheter med vars hjälp till exempel tiotals tillstånd och anmälningar relaterade till ordnande av evenemang struktureras till en lättillgänglig helhet ur kundens synvinkel. Vid utvecklingen av tjänsten förbinder sig myndigheterna till en kundorienterad utvecklingsmodell, vilket säkerställer kundnyttan. Ytterligare information om kundorienterad utveckling finns bakom länken längst ner på sidan.

Samarbete mellan myndigheter

Syftet med tjänsten är utöver kundnytta att effektivisera myndigheternas verksamhet: tack vare den gemensamma plattformen och utvecklingsmodellen är det möjligt för myndigheterna att fördjupa det ömsesidiga samarbetet och kommunikationen. Den nationella samtjänsten förbättrar exempelvis riskhanteringen av utvecklingsarbetet kring myndigheternas tillstånds- och tillsynsverksamhet, arbetsfördelningen mellan olika myndigheter blir tydligare och enskilda sakkunnigas arbete effektiviseras. Utöver kundupplevelsen kan även anställdas användarupplevelse effektiviseras. Uppnåendet av gemensamma fördelar kräver att myndigheterna inför tjänsten på ett omfattande plan och engagerar sig i tjänsten. Administrationen av tjänsten och de gemensamma spelreglerna beskrivs i tjänstehanteringsmodellen bakom länken längst ner på sidan.

Kommunikation och transparens 

Kommunikation spelar en central roll i allt framgångsrikt samarbete. I tjänsten Tillstånd och tillsyn strävar vi efter att vara så transparenta som möjligt gentemot myndigheter och även kunder. När det gäller kommunikation och transparens har myndigheterna och tjänsten samma behov i samutvecklingen av tjänsten samt i myndighetens egen förändringsledning. När en myndighet ansluter sig till tjänsten ska den utöver intern förändringskommunikation beakta dialogen med andra myndigheter och kunder.