Hyppää sisältöön

Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuus


Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuuden tarjolla olevat asioinnit alueellisille viranomaisille löytyvät alla olevista taulukoista. Ohjeet asiointien liittämisestä, palveluun liittymisestä ja käyttöönoton toimista löytyvät käyttöönotto-osiosta.

Kuntaviranomaisten asioinnit

Viranomainen Luvat ja valvonta -palvelun asiointi Viranomaiselle Asiakkaalle
Kunnan
ympäristö
-terveys / 
valvonta
Ympäristölupa (kunnan ympäristönsuojelu)

Asiointi viranomaisen käyttöönotettavissa. Liitosvaihtoehdot: Palvelujen välinen sähköinen tiedonvälitys tai Kevytasiointi  

Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).

YSL:n mukainen rekisteröinti (Toiminnan rekisteröinti, pienet ja keskisuuret energiantuotanto-laitokset)

Rekisteröiminen tai hyväksyminen (kunta, laki eläimistä saatavista sivutuotteista)
YSL:n mukainen ilmoitusmenettely (kunta) YSL:n mukainen ilmoitusmenettelyä ei ole asiointina Luvat ja valvonta -palvelussa, eikä siten ole viranomaisen käyttöönotettavissa. 

Asiakasta muistutetaan tehtävän hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi)

Kunnan rakennus-valvonta Rakennus-, toimenpide- ja purkamislupa/-ilmoitus (sisältäen suunnittelu-tarveratkaisun ja poikkeamis-
päätöksen)

Asiointi viranomaisen käyttöönotettavissa. Liitosvaihtoehdot: Palvelujen välinen sähköinen tiedonvälitys tai Kevytasiointi.

Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).

Pelastustoimen (hyvinvointialueet) asioinnit

Viranomainen Luvat ja valvonta -palvelun asiointi Viranomaiselle Asiakkaalle
Pelastustoimi Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (pysyvä toiminta ja tilapäinen toiminta, Käsittely ja varastointi-ilmoitus) Asiointi viranomaisen käyttöönotettavissa. Liitosvaihtoehdot: Palvelujen välinen sähköinen tiedonvälitys tai Kevytasiointi.

Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun kautta on mahdollista, kun viranomainen on ottanut asioinnin Luvat ja valvonta -palvelussa käyttöön. Viranomaisen käyttöönottoa ennen asiointi näkyy asiakkaalle muistutuksena (tehtäväasiointi).

Valtion virastojen ja ministeriöiden asioinnit

Viranomainen Luvat ja valvonta -palvelun asiointi Viranomaiselle Asiakkaalle
AVI Ympäristölupa (AVI) Viranomaisen asiointipalvelu on liitetty Luvat ja valvonta -palvelun asiointiin hyödyntäen sähköistä tiedonvälitysrajapintaa (integraatio) Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun yhteisten tietojen keräämisen jälkeen jatkuu sujuvasti viranomaisen asiointipalvelussa
Vesilain mukainen lupa (Käyttöoikeuden myöntäminen) Viranomaisen asiointipalvelun ja Luvat ja valvonta -palvelun välillä ei ole varsinaista liitosta. Asiointi linkitetty Luvat ja valvonta -palvelusta viranomaisen asiointipalveluun väliaikaisena ratkaisuna (ehdollinen kevytasiointi), odottaa varsinaista palvelujen välistä liitosta. Asiakas linkitetään viranomaisen asiointipalveluun ilman esitäytettyjä yhteisiä tietoja. Asiointipalvelun tilatiedot eivät päivity Luvat ja valvonta -palvelun yhteiseen näkymään ilman virkailijan toimia.

Poikkeus vesiluontotyyppien suojelusta

YSL:n mukainen
ilmoitusmenettely
Asiointi odottaa viranomaisen kanssa tehtävää määrittelyä. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
ELY-KESKUS Poikkeus rauhoitussäännöksistä ja eliölajien suojelusta Viranomainen on ottamassa Luvat ja valvonta -palvelun kevytasoinin käyttöönsä. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Ilmoitus Natura-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Poikkeus luontotyyppien suojelusta

Poikkeus yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä

Energia-
virasto
Hankelupa sähköjohdon rakentamiselle (Energiavirasto) Tämän asioinnin osalta viranomainen hyödyntää asiointipalvelussaan Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointia. Asiakas ohjataan täyttämään hakemus Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointi-lomakkeelle, josta viranomainen siirtää tiedot omaan käsittelyjärjestelmään.
Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista koskevat ilmoitukset
Ilmoitus kompensaatioalueella toimivasta tuulivoimalasta
Kasvihuonekaasujen päästölupa
ja päästöjen tarkkailu-
suunnitelma
Menettelyä ei ole toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Museo-
virasto
Kajoamislupa Viranomainen ei ole vielä ottanut asiointia Luvat ja valvonta -palvelun kautta käyttöön. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Ruoka-
Virasto
Rekisteröiminen tai hyväksyminen (Ruokavirasto, laki eläimistä saatavista sivutuotteista) Viranomaisen asiointipalvelun ja Luvat ja valvonta -palvelun välillä ei ole varsinaista liitosta. Asiointi linkitetty Luvat ja valvonta -palvelusta viranomaisen asiointipalveluun väliaikaisena ratkaisuna (ehdollinen kevytasiointi), odottaa varsinaista palvelujen välistä liitosta. Asiakas linkitetään viranomaisen asiointipalveluun ilman esitäytettyjä yhteisiä tietoja. Asiointipalvelun tilatiedot eivät päivity Luvat ja valvonta -palvelun yhteiseen näkymään ilman virkailijan toimia.
Laitoshyväksyntä
Työ- ja elinkeino-
ministeriö
Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiselle (TEM) Tätä menettelyä ei ole toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).
Traficom Lentoestelupa Tämän asioinnin osalta viranomainen hyödyntää asiointipalvelussaan Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointia. Asiakas ohjataan täyttämään hakemus Luvat ja valvonta -palvelun Kevytasiointi-lomakkeelle, josta viranomainen siirtää tiedot omaan käsittelyjärjestelmään.
TUKES Kemikaali-turvallisuuslupa Viranomaisen asiointipalvelu on liitetty Luvat ja valvonta -palvelun asiointiin hyödyntäen sähköistä tiedonvälitysrajapintaa (integraatio) Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun yhteisten tietojen keräämisen jälkeen jatkuu sujuvasti viranomaisen asiointipalvelussa
Rakentamislupa (biokaasun ja biometaanin putkisto) Viranomaisen asiointipalvelun ja Luvat ja valvonta -palvelun välillä ei ole varsinaista liitosta. Asiointi linkitetty Luvat ja valvonta -palvelusta viranomaisen asiointipalveluun väliaikaisena ratkaisuna (ehdollinen kevytasiointi), odottaa varsinaista palvelujen välistä liitosta. Asiakas linkitetään viranomaisen asiointipalveluun ilman esitäytettyjä yhteisiä tietoja. Asiointipalvelun tilatiedot eivät päivity Luvat ja valvonta -palvelun yhteiseen näkymään ilman virkailijan toimia.
Maakaasun varastoinnin rakentamislupa (sovelletaan myös biokaasulle)
Maakaasun varastointi-ilmoitus (sovelletaan myös biokaasulle)
Valtio-
neuvosto
Suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä Tätä menettelyä ei ole toteutettu Luvat ja valvonta -palveluun. Näkyy asiakkaalle muistutuksena viranomaisvelvoitteen hoitamisesta Luvat ja valvonta -palvelussa (tehtäväasiointi).