Hyppää sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
Laadittu 14.9.2022

1. Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Alueet ja kasvupalvelut -osasto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

sähköposti: tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi
puhelin: 0295 16001 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Luvat ja valvonta -tukisivusto (jäljempänä Sivusto)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste sekä rekisterin tietosisältö

Rekisteri on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sivuston yhteydenotto- ja uutiskirjeen tilaajien rekisteri. Sivusto on Luvat ja valvonta -hankkeessa toteutetun Luvat ja valvonta -palvelun tukisivusto, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja ensisijaisesti palveluun liittyville ja käyttöönottaville viranomaisorganisaatioille. Sivuston sisältö on julkista ja avoimesti luettavissa ilman kirjautumista. Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan sivuston informaation tarjoamiseksi ja yhteydenpitoon. Palaute- ja yhteydenottolomakkeessa, sekä uutiskirjeen tilaajilta sivuston käyttäjältä pyydetään vapaaehtoisesti täytettävä sähköpostiosoite.

Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Sivuston mahdollisten toimintavirheiden sekä tietoturvauhkien ja -loukkausten selvittämiseen
  • Uutiskirjeen toimittamista koskevien viestien toimittamiseen käyttäjille
  • Palautteeseen ja yhteydenottopyyntöihin lähettäjälle vastaamiseen

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteitä ovat Sivustoa käyttävä henkilö itse

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sivustossa olevia henkilötietoja tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille ilman Sivustoa käyttävän tai hänen valtuuttamansa tahon suostumusta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät työ- ja elinkeinoministeriössä tai työ- ja elinkeinoministeriön valtuuttamat kolmannen tahon työtekijät. Mikäli Sivuston tietokannasta tarvitaan tietoja virhetilanteiden selvittämiseksi, tarvitaan siihen aina palvelun käyttäjän suostumus.

8. Tietoryhmien poistamisen määräajat

Yhteydenotto- ja palautelomakkeen kautta kerättyjä sähköpostiosoitteita ja muita tietoja säilytetään kolmen kuukauden ajan.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään siihen asti kunnes tilaaja peruuttaa tilauksen.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Käyttäjä voi tarkistaa omat rekisteritietonsa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

10. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Käyttäjä voi lisäksi pyytää virheellisen henkilötiedon korjaamista siltä viranomaiselta, jonka rekisterissä virheellinen tieto esiintyy.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  3. rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  6. henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

12. Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään toiminnallisia evästeitä. Toiminnalliset evästeet ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston olennaisten toimintojen kannalta ja ne tallennetaan vain istunnon ajaksi. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli Sivuston käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä, voidaan tämä estää Internet-selaimen asetuksista. On syytä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia palvelun joidenkin osien toimimiselle.

13. Lokitiedostot

Sivuston käytöstä kootaan lokitiedostoja, joihin kirjataan tietoturvaan sekä sivuston toimintaan liittyviä tapahtumarivejä. Lokitiedostoon tallennetut tiedot eivät sisällä käyttäjän tallentamaa tietoa, käyttäjätiedoista tallennetaan ainoastaan koneellinen tunnus ja IP-osoite. Lokitiedoston tietoja käytetään ainoastaan Sivuston mahdollisten toimintavirheiden sekä tietoturvauhkien ja -loukkausten selvittämiseen. Pääsy lokitiedostoihin on sallittu vain niille henkilöille, jotka osallistuvat edellä kuvattujen ongelmien selvittämiseen.

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, hänen tulee ottaa yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Yhteystiedot löytyvät selosteen kohdasta 2. Henkilötietojen käsittelystä voi valittaa tietosuojavaltuutetulle.