Hyppää sisältöön

Hyödyt


Kuvituskuva palvelun hyödyistä.

Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia, joista on hyötyjä asiakkaille ja viranomaisille.

Asiakkaille

Luvat ja valvonta -palvelun ja viranomaispalveluiden ekosysteemin hyödyt asiakkaille: 

 • Asiakkaan monilupaisen hankkeen lupatarpeen selvittäminen keskitetysti Luvat ja valvonta -palvelussa: vastaamalla toimintaansa koskeviin kysymyksiin asiakas saa luettelon tarvitsemistaan lupa- ja valvonta-asioinneista
 • Asiakkaan tunnistamisen ja toimivaltuuksien tarkistamisen turvallisesti kansallisesti hyväksytyllä menetelmällä (Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palvelut). Kun asiakas on tunnistettu ja toimivaltuudet tarkistettu, voidaan julkisten rekisterien tietoja hyödyntää asiakkaan hakemuksilla.
 • Tehokas tietojen kerääminen: Asiakas täyttää hankkeensa lupahakemusten yhteiset tiedot vain kerran Luvat ja valvonta -palveluun, jossa asiakkaan tietoa rikastetaan julkisista rekistereistä. Tämän jälkeen tiedot siirretään hyödynnettäviksi viranomaisten eri lupahakemuksille.
 • Kokonaisnäkymä asiakkaan hankkeen lupiin ja viranomaisiin keskitetysti: yhteinen näkymä asiointikokonaisuuden seurantaan  – asiointien tila ja toimenpiteitä tarvitsevat asioinnit näkyvät yhdestä näkymästä.
 • Jos viranomaisen asioinnilla on sähköinen asiointipalvelu:
  • Asiakkaan Luvat ja valvonta -palvelussa antamat tiedot välitetään sähköisesti viranomaisen asiointipalveluun hakemukselle ja
  • Asiakas ohjataan Luvat ja valvonta -palvelusta tunnistettuna ja käyttövaltuudet tarkistettuna viranomaisen asiointipalveluun esitäytetylle hakemukselle, jossa asiakas täydentää ja lähettää hakemuksen
 • Herätteet (sähköposti) asiakkaalle viranomaisien toimista asioinneissa (mm. selvitys ja tietopyynnöt). Herätteet voivat tulla viranomaisen asiointipalvelusta tai Luvat ja valvonta -palvelusta riippuen asiointikohtaisista viranomaisprosessista
 • Yhteinen kanava asiakkaan ja viranomaisen väliseen viestintään: Luvat ja valvonta -palvelun viestipalvelu kohdennetusti yhdelle asioinnille tai yleisesti asiakkaan asiointikokonaisuuteen (hanke) – viestit näkyvät asiakkaalle ja asiointikokonaisuudessa mukana oleville viranomaisille
 • Hanketasoinen määräaikojen seuranta: Lakisääteisille tai muutoin määräaikoihin piirissä oleville asioinneille automaattinen määräaikojen laskenta, josta asiakas näkee jäljellä olevan käsittelyajan.
 • Kumppanien kutsumisen asiakkaan monilupaiselle hankkeelle. Mahdollistaa päävastuullisen toiminnanharjoittajan (asiakas) itsenäisten toimijoiden (mm. kumppaniyrityksien) kutsumisen mukaan asiakkaan hankkeeseen

Viranomaisille

Luvat ja valvonta ekosysteemin hyödyt viranomaisille:

 • Ratkaisu asiakkaan monilupaisiin hankkeisiin: mahdollistaa kustannustehokkaan yhden luukun -periaatteella sähköisen asiointipisteen tarjoamisen asiakkaalle yhdessä muiden viranomaisten kanssa
 • Vähentää asiakkaan tarpeettomia yhteydenottoja ja asiointia viranomaisten kanssa, jolloin viranomaisen työpanos voidaan käyttää tuottavammin.
  • Palvelun Lupatarveselvitys: ohjaa asiakasta selvittämään lupatarpeen ja valitsemaan toimintansa tarvitsemat luvat. Kun lupavaatimuksia muutetaan tai uusia lupia tuodaan Luvat ja valvonta -palveluun, Lupatarveselvityksestä löytyy viranomaisille työväline, jolla tarvittavat lisäykset ja muutokset lupatarveselvitykseen voidaan ohjatusti tehdä
 • Yhteinen näkymä asiakkaan asiointikokonaisuuteen kaikille siinä mukana oleville viranomaisille
  • Yhteisestä näkymästä sujuvan pääsyn asiakkaan yhteisiin tietoihin ja asiointien tilatietoon
  • Näkymä hankkeen viranomaisiin
 • Palvelusta asiakkaan ja tietojen välitys luotettavasti ohjelmistorajapinnan (Sähköinen tiedonvälitys – integraatio) kautta viranomaisjärjestelmiin, jolloin asiointi suoraan käsiteltävänä viranomaisen omassa palvelussa
  • Jos asioinnille ei ole olemassa sähköistä palvelukanavaa, eikä sähköisen asiointiratkaisun hankinnalle ole riittäviä perusteita, voi viranomainen hyödyntää Luvat ja valvonta -palvelun yhteiskäyttöistä Kevytasiointi -käyttöliittymää
 • Herätteet (sähköposti) mahdollistavat viranomaisille automaattisen asiointien tilojen seurannan. Näitä ovat mm. uusi asiakashanke, lähetetyt hakemukset ja täydennykset hakemuksiin.
 • Viestintäpalvelu tarjoaa kätevän viestintätoiminnallisuuden viranomaiselta asiakkaalle ja muille hankkeen viranomaisille kohdennetusti yksittäisiin asiointeihin tai yleisesti asiakkaan hankkeeseen liittyen. Toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi nämä viestit näkyvät kaikille: asiakkaalle ja hankkeessa mukana oleville viranomaisille.
 • Määräaikojen automaattinen laskenta ja seuranta: asioinneissa, joissa edellytetään käsittelyn määräaikojen laskentaa, palvelu laskee ja seuraa automaattisesti asiointien etenemistä ja lähettää tarvittaessa viranomaisille herätteitä. Ominaisuutta hyödynnetään mm. silloin, kun viranomaisen käsittelyajoista on määrätty lailla.
 • Palvelun kautta asiakkaana aina tunnistettu ja valtuutettu henkilö: asiakkaan tunnistamisen ja toimivaltuuksien tarkistamisen turvallisesti kansallisesti hyväksytyllä menetelmällä (Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palvelut)
 • Tulossa:
  • Lausunto ja kuuleminen -toiminnallisuus: Mahdollistaa eri viranomaisten lausuntojen antamisen ja vastaanottamisen, sekä sisältää kuulemis -työvälineen.
  • Valvonta -toiminnallisuudet: mahdollistaa valvonnan kohdentamisen perustuen jaettuun tietopohjaan ja riskiprofilointiin, sekä tarjoaa kokonaiskuvan valvontakohteesta. 

Huom!

Luvat ja valvonta -palvelun ominaisuuksien esittely löytyy tukisivuston Hyödynnettävät ominaisuudet -sivulta