Hoppa till innehåll

Register- och dataskyddsbeskrivning


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
Upprättats 14.9.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Arbets- och näringsministeriet (ANM)
Avdelningen för regioner och tillväxttjänster
PB 32
00023 STATSRÅDET

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

e-post: tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi
telefon: 0295 16001 (växel)

3. Registrets namn

Supportwebbplats för tjänsten Tillstånd och tillsyn (nedan Webbplatsen)

4. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Registret är ett register över prenumeranter på Webbplatsens kontakt- och nyhetsbrev som administreras av arbets- och ekonomiministeriet. Webbplatsen är en supportwebbplats för tjänsten Tillstånd och tillsyn och tillhandahåller information och verktyg främst för myndighetsorganisationer som ansluter sig till tjänsten. Webbplatsens innehåll är offentligt och kan läsas utan inloggning. Personuppgifter lagras endast av en motiverad anledning. Uppgifterna behövs främst för att tillhandahålla webbplatsinformation och för kommunikation. På respons- och kontaktblanketten samt i nyhetsbrevsprenumerationen uppmanas webbplatsanvändare att frivilligt ange en e-postadress.

Personuppgifter behandlas och lagras för följande ändamål:

  • Utredning av eventuella funktionsrelaterade fel samt informationssäkerhetshot och -kränkningar
  • Distribution av meddelanden om nyhetsbrev till användarna
  • Svar på respons och kontaktförfrågningar till avsändarna

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Registrets uppgiftskällor är de personer som använder webbplatsen

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter eller annan information på webbplatsen lämnas inte ut till utomstående, andra system eller tredje parter utan samtycke av den som använder webbplatsen eller den person som är befullmäktigas av denne. Uppgifter överförs eller utlämnas inte utanför EU eller EES.

7. Principer för skydd av registret

Endast vissa anställda hos den personuppgiftsansvariges vid arbets- och näringsministeriet eller tredjepartsanställda som befullmäktigats av arbets- och näringsministeriet får tillgång till och har rätt att använda uppgifter i registret. Om uppgifter från Webbplatsens databas behövs för att utreda felsituationer krävs alltid samtycke av användarens.

8. Tidsfrister för radering av kategorier av uppgifter

E-postadresser och andra uppgifter som samlas in via kontakt- och responsblanketten lagras i tre månader.

Uppgifter om prenumeranter på nyhetsbrevet lagras tills prenumeranten avbryter beställningen.

9. Rätt till insyn och begäran om uppgifter

Alla har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Användaren kan kontrollera sina registrerade uppgifter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

10. Rätt att korrigera och radera uppgifter

Var och en har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter som gäller den registrerade i registret Användaren kan även begära att den myndighet vars register innehåller de felaktiga uppgifterna ska rätta felaktiga personuppgifter.
Den registrerade har rätt att låta den personuppgiftsansvarige radera personuppgifter som rör den registrerade utan onödigt dröjsmål och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål, om något av följande kriterier uppfylls:

  1. personuppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in eller för vilka de i övrigt behandlades,
  2. den registrerade återkallar det samtycke som legat till grund för behandlingen, och ingen annan laglig grund föreligger för behandlingen,
  3. den registrerade gör en invändning mot behandlingen, och ingen motiverad grund föreligger för behandlingen,
  4. personuppgifter har behandlats i strid med lagen,
  5. personuppgifter måste raderas för tillämpning av en lagstadgad plikt för den personuppgiftsansvarige, vilken grundar sig på unionsrätten eller lagstiftningen i en medlemsstat,
  6. personuppgifterna har samlats in i samband med tillhandhållande av informationssamhällstjänster.

11. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifter används eller lämnas inte ut för användning i direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.

12. Användning av kakor

Funktionella kakor används på webbplatsen. Funktionella kakor är kakor som är nödvändiga för webbplatsens väsentliga funktioner och som endast lagras under sessionens varaktighet. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Om användaren inte tillåter kakor kan detta förhindras i webbläsarens inställningar. Det gäller att notera att kakor kan vara nödvändiga för att vissa delar av tjänsten ska fungera.

13. Loggfiler

Loggfiler sammanställs av användningen av Webbplatsen. De registrerar händelser relaterade till informationssäkerhet och driften av webbplatsen. Loggfilerna innehåller inte information som sparats av användaren, utan endast datorns ID och IP-adress sparas. Loggfilerna används endast för att ta reda på eventuella operativa fel på Webbplatsen samt informationssäkerhetshot och -kränkningar. Endast de personer som deltar i lösandet av problem som beskrivs ovan har åtkomst till loggfilerna.

14. Anmälan och klagomål avseende behandling av personuppgifter

Om den registrerade vill rapportera ett problem i samband med behandlingen av hens personuppgifter ska hen kontakta ministeriets dataskyddsombud. Kontaktuppgifterna finns i punkt 2 i beskrivningen. Klagomål angående behandlingen av personuppgifter kan lämnas till dataskyddsombudet.