Hoppa till innehåll

Hanteringsmodell för tjänsten


Hanteringsmodellen för tjänsten beskriver hur utveckling och fortlöpande tjänster av allmännyttiga och gemensamma tjänster hanteras mellan tjänstens ägare och anslutna myndigheter. Hanteringsmodellen fungerar som gemensamma spelregler för de myndigheter som använder tjänsten och ägaren av tjänsten, vilka definierar utvecklingen av tjänsten och administrationen av fortlöpande tjänster. Vikten av gemensamma spelregler ökar i takt med att serviceutbudet, servicevolymerna och antalet anslutna myndigheter ökar. Fokus för tjänsten Tillstånd och tillsyns livscykel skiftar från tjänstens utvecklingsfas till parallell serviceproduktion och fortlöpande utveckling, där tjänsten samtidigt

  • producerar fortlöpande tjänster för anslutna myndigheters tillståndsärenden
  • definierar, genomför och inför nya tillståndsärenden
  • utvecklar nya gemensamma egenskaper

Målet för hanteringsmodellen är att beskriva tjänstens Tillstånd och tillsyn verksamhetsprinciper och säkerställa tillstånds- och tillsynsverksamheten vid de myndigheter som anslutit sig till tjänsten. Centrala bland dem är till exempel roller och ansvar relaterade till beslutsfattande och finansiering.

Hanteringsmodell – dokumentation

Dokumentationen relaterad till tjänstens hanteringsmodell är modulbaserad. Den omfattar:

Dokumentet Hanteringsmodell ›

Dokumentet Hanteringsmodell beskriver roller, ansvarsfördelning och finansiering för tjänstens parter.

Servicevillkor ›

Ett villkorligt avtal som myndigheten godkänner vid anslutning till tjänsten.

Servicebeskrivning ›

Servicebeskrivningen är en heltäckande beskrivning av tjänsten, dess egenskaper och funktion.

Användarvillkor ›

Kunderna ska godkänna användarvillkoren innan de börjar använda tjänsten.

Dataskyddsbeskrivning ›

Information om dataskydd och bland annat om behandling av personuppgifter i tjänsten.

Tillgänglighetsutlåtande ›

Information om tillgängligheten för tjänsten och relaterat material.

Avtal om samutveckling

Avtal som gäller parter som utvecklar tjänsten för att genomföra ett gemensamt utvecklingsobjekt.

Bilaga: Dokumentstruktur ›

Dokumentstrukturen visar dokumentationen av hanteringsmodellen och relationerna mellan dem.

Bilaga: Definitioner och förkortningar ›

Här finns definitioner av termer och förkortningar som används i tjänsten.

Bilaga: Samarbete och ansvar ›

Ansvarsfördelningstabell mellan tjänstens ägare och den myndighet som använder tjänsten.