Hoppa till innehåll

Modell för kundorienterad utveckling


Utvecklingen och införandet av serviceskiktet utgår från den kundorienterade utvecklingsmodellen, där kundens behov sätts i centrum för planeringen. Kundorienterad utveckling bygger på servicedesignmetoder, där förnyelsen av rutinerna och den digitala serviceupplevelsen planeras utifrån behoven i kundens verksamhet.

Uppställande av mål

Modellen för kundorienterad utveckling hjälper myndigheten att definiera målen för service- och systemutvecklingsaktiviteter relaterade till tillstånd och tillsyn samt att genomföra en genuint kundorienterad förändring av rutinerna. Utöver gemensamma workshoppar utnyttjas myndighetsspecifika granskningar, intervjuer och självständigt sakkunnigarbete. Under arbetets gång utvärderar man hur resultaten kan tillämpas gemensamt på nationell nivå. Eftersom stegen enligt modellen dimensioneras utifrån bland annat myndighetens storlek och serviceprocessernas komplexitet, varierar metoderna.

Utnyttjande av modellen för kundorienterad utveckling

Modellen används när nya servicehelheter eller funktioner definieras och genomförs i tjänsten Tillstånd och tillsynn eller när betydande förändringar görs i dem. Vid utveckling av nya servicehelheter är det motiverat att ordna de första workshopparna som en del av förhandlingsstadiet, eftersom man då får en komplett bild av de krav som den gemensamma utvecklingen ställer på flera myndigheter.

Regionala myndigheter (kommuner, räddningsverk, sjukvårdsdistrikt, polisinrättningar och välfärdsområden) inför tjänsten genom att ansluta sina tjänster till den. Då förblir uppgiften för myndigheter som ansluter sig att planera, förbereda och genomföra idrifttagningen, vilket inkluderar ledning av relevanta förändringar och beaktande av de förändrade rutinerna i organisationen.

Ansvarsfördelning och aktörer

Alla myndigheter som ansluter sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn förväntas ta hänsyn till förändringarna i rutinerna i sin egen verksamhet. När det gäller regionala myndigheter ligger fokus för idrifttagningsprojektet på förberedelser och införande i den egna organisationen, då färdiga tjänster införs i myndighetens service. För utveckling av servicehelheter skapas ett projekt där de inblandade myndigheternas åtgärder och funktionsbehov definieras och genomförs. Dessutom ska de myndigheter som är involverade i projektet vidta egna åtgärder relaterade till införandet.

Utöver myndigheternas sakkunniga deltar tjänsteägaren och utvecklingsteamet i utvecklingen av projektet, som utifrån specifikationerna genomför projektet  Under genomförandet av projektet leds utvecklingen av tjänsten av projektets styrgrupp.