Hoppa till innehåll

Seminarium 10.5.2019 – Marina Congress Center

Detta seminariematerial har arkiverats och uppfyller inte tillgänglighetskraven.

En stor och intresserad publik samlades på Helsinki Marina Congress Center en fredag i maj. Målet för Tillstånds- och tillsynsseminariet var att kartlägga nuläget för projektet, gå igenom hur vi hamnat här och rikta blicken mot kommande etapper. Programvärden, redaktör Jussi-Pekka Rantanen, gick igenom dagens teman före videohälsningen av arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen.

UNDERSTATSSEKRETERARE PELTONEN UPPMANADE DISKUSSION OCH KONKRETA HANDLINGAR
– Vi främjar många mål för en god och smidig förvaltning. Enligt programmet för Sipiläs regering, vars mandat gått ut, var digital offentlig förvaltning och förnyelse av den ett av de främsta spetsprojekten. Det har lagts ner mycket arbete på det under fyra år, förklarade Peltonen.

Enligt Peltonen är Finland idag ett pionjär på många sätt. Digitaliseringen av offentlig förvaltning är rätt avancerad enligt många internationella bedömningar.

– Vår styrka är att förvaltningen, medborgarna och företagen är mycket kompetenta användare av e-tjänster. Även kundkretsens förväntningar är högre än någonsin. Utgångspunkten är ganska bra och vi är stolta över det, sade Peltonen.

ÖVER ADMINISTRATIVA OCH ORGANISATORISKA GRÄNSER
Att nöja sig med det aktuella läget är dock inte sättet att föra saker och ting framåt. En extra utmaning är alla silon inom statsförvaltningen.

– Varje förvaltningsområde eller ämbetsverk har i allmänhet sin egen digitala plattform och operativa modell, som ofta bygger på den aktuella operatörens processer och rutiner, konstaterar Peltonen.

Ur kundernas perspektiv verkar digitaliseringen av förvaltningen vara trög, vare sig det är fråga om en medborgare i olika skeden av livet eller ett företag. Ärenden sköts i olika slags digitala rör, som inte bildar en smidig helhet.

– Det är uttryckligen denna utmaning som Tillstånds- och tillsynsprojektet vill tackla. Projektet syftar till att skapa så kundorienterade och smidiga servicehelheter som möjligt dör att möjliggöra en genuin serviceupplevelse, mervärde och kundnöjdhet, betonade Peltonen.

Fungerande tekniska lösningar finns redan för ett konkret digitalt språng inom förvaltningen. Men det är inte alltid lätt att planera nya serviceplattformar som harmoniserar förvaltningsområden.

DET DIGITALA SPRÅNGET UTGÅR FRÅN PRINCIPEN ATT ALL SERVICE TILLHANDAHÅLLS ÖVER SAMMA DISK
Tillstånds- och tillsynsprojektet involverar en omfattande mängd aktörer: fem centrala ministerier, myndigheter samt kommuner och städer. De har tillsammans utvecklat en digital serviceplattform, där information överförs effektivt mellan serviceprocesser och där gränserna mellan förvaltningsområdena inte är synliga för kunden.

– Heltäckande serviceförmåga och -helheter är de grundläggande utgångspunkterna för nästa fas av det digitala språnget, där den digitala principen med olika tjänster över samma disk genuint kan förverkligas, konstaterade Peltonen.

Peltonen poängterade att om staten och den offentliga förvaltningen inte kan utvecklas kommer Finlands nuvarande ledande position att minska mycket snabbt.

LÖSNINGAR SOM EN DEL AV DET PRAKTISKA ARBETET
Mycket arbete har gjorts i Tillstånds- och tillsynsprojektet. Efter tre års arbete har de första serviceplattformarna och -koncepten införts.

– Framöver måste vårt gemensamma fokus ligga på hur vi genomför den gemensamt utvecklade serviceplattformen så effektivt och mångsidigt som möjligt. Utan det starka engagemanget från alla offentliga aktörer kommer denna insats inte att uppnå det resultat som förväntas av Tillstånds- och tillsynsprojektet.

Peltonen avslutade sin hälsning med att uppmuntra projektets parter till en gemensam vilja: att omsätta de digitala lösningarna i Tillstånds- och tillsynsprojektet i praktiskt arbete och säkerställa uppnåendet av projektets mål.

– Vi befinner oss i en situation där vi bygger upp vår serviceförmåga. Detta medförför effektivitet och moderna serviceupplevelser inom förvaltningen, vilket även den kommande regeringen kommer att förvänta sig av oss alla.

SE VIDEOHÄLSNINGEN AV UNDERSTATSSEKRETERARE PETRI PELTONEN:

SE OCKSÅ SAMMANFATTNINGEN AV SEMINARIET: