Hoppa till innehåll

Uppgift 3: Hantering av fullmakter


När ansökan till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande har registrerats vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ”Företrädarens fullmaktsrättsliga” personer i organisationens fullmaktsförvaltning hantera sin organisations fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

Fullmaktshanteringens tre viktigaste uppgifter

Fullmaktshanteringen ansvarar för tre viktiga uppgifter som säkerställer att myndigheten kan agera smidigt i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Uppgifterna är:

  1. Säkerställa organisationens fullmaktshantering avseende Suomi.fi-fullmakter
  2. Säkerställa UF-fullmaktens giltighet
  3. Administrera Suomi.fi-fullmakter för myndighetshandläggarna av tillstånds- och tillsynsärenden

1. Säkerställande av fullmaktshanteringen

Fullmaktshanteringen ska ta hand om sin förmåga att hantera de fullmakter som behövs för organisationens tjänsten Tillstånd och tillsyn. Detta innebär bland annat att det finns tillräckligt många ”Företrädarens fullmaktsrättsliga” personer för att säkerställa organisationens operativa verksamhet. Å andra sidan ska fullmakter ogiltigförklaras för personer som inte längre arbetar med fullmaktshantering. ”Företrädarens fullmaktsrätt” söks och ogiltigförklaras alltid genom tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande med en ansökan som handläggs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Reservera minst fem arbetsdagar för handläggningen av ansökan. Detaljerad information om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande och relaterade servicetider finns på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

2. Säkerställande av UF-fullmakter

Fullmaktsstrukturen i tjänsten Tillstånd och tillsyn kräver att myndigheten ansöker om fullmakt hos UF-centret för att använda tjänsten Tillstånd och tillsyn. Myndigheten ska också säkerställa fullmaktens giltighet under hela den tid som organisationen har ärenden i tjänsten. UF-fullmakt begärs via Suomi.fi-fullmakter, och den träder i kraft så snart UF-centret har godkänt begäran.

UF-centret är en förkortning av Utvecklings- och förvaltningscentret för närings-, transport- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyråerna.

Begäran om UF-fullmakt

Fullmakt begärs som organisation, och dess typ är ”Fullmakt för ärenden”.  Den gäller en viss tid.

Gå till de stegvisa illustrerade instruktionerna för att begära UF-fullmakt för ärenden.

UF-fullmaktens giltighetstid

Såsom för alla Suomi.fi-fullmakter fastställs UF-fullmaktens giltighetstid i samband med fullmaktsbegäran. Giltighetstiden kan därför väljas enligt organisationens instruktioner. När förnyelse av UF-fullmakter blir aktuellt, ska en ny fullmaktsbegäran göras minst 5 arbetsdagar innan den gamla fullmakten upphör att gälla. Detta säkerställer oavbruten tillgång till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Observera att myndigheten inte kan använda tjänsten Tillstånd och tillsyn om UF-fullmakten går ut.

3. Hantering av fullmakter för myndighetshandläggare av tillstånds- och tillsynsärenden

Organisationens fullmaktshantering utfärdar och ogiltigförklarar fullmakterna för myndighetshandläggarna av tillstånds- och tillsynsärenden elektroniskt i tjänsten Suomi.fi och de träder i kraft genast (ingen leveranstid). Den fullmaktstyp som beviljas myndighetshandläggare är ”Fullmakt för företräde”, och det är den enda fullmaktstypen med vilken tjänsten Tillstånd och tillsyn kan användas.

Fullmakter utfärdas och ogiltigförklaras efter organisationens behov – nya personer kommer och gamla lämnar organisationen. Fullmaktshantering är fortlöpande operativ verksamhet. 

Gå till de stegvisa illustrerade instruktionerna för att bevilja myndighetshandläggare fullmakt.

När fullmaktshanteringen är klar i organisationen kan du gå vidare till nästa steg.

 

 

Gå till uppgift 4: Sammanställning av tjänster som införs